BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (aktuálny - alt. 2)

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 30 982,27 eur resp. sumu 25 982,27 eur a trovy konania v sume 2 536,50 eur a uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center s. r. o. v likvidácii

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 25 982,27 eur a trovy konania v sume 2 536,50 eur a uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center s. r. o. v likvidácii.