Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 18.02.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2020 a k 31. 1. 2021

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 3. 3.Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 4. 4.Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 5. 5.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 6. 5a.Zmluva o spolupráci na dosiahnutie dojednaného účelu – Odkanalizovanie Páleniska

  Materiály
 7. 6.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

 8. 7.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmov častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a nájmu administratívnych kontajnerov vo vlastníctve organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom

 9. 8.Návrh na schválenie Dodatku č. 7/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu PRESSO Plus s.r.o., Farského 20, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 10. 9.Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 11. 10.Návrh na schválenie Dodatku č. 12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 12. 11.Návrh na schválenie Dodatku č. 10/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 13. 12.Návrh na schválenie Dodatku č. 9/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok a úpravu nájomného pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 13.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny a nájmu nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5191/3, parc. č. 5190 a parc. č. 5142/5, spoločnosti INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o., so sídlom v Bratislave (ako víťaza súťaže o ideový zámer)

 16. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne Trnovskej

  Materiály
 17. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/25, spoločnosti Jarošova OC s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému Parkovaciemu systému, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 a parc. č. 432/8, spoločnosti Jarovce Investment, s. r. o., so sídlom v Trnave

 23. 23.Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2406/257, mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Ing. Miroslava Radiča, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 24. 24.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

 25. 25.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 26.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2020

 27. 28.Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030

 28. 29.Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. 62 – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a o výške spolufinancovania projektu

 29. 30.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 30. 31.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 31. 32.Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

  Materiály
 32. 33.Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018

 33. 34.Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru a časti pozemku nachádzajúceho sa na ul. Staré grunty 47 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 34. 35.Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch SHELL Slovakia, s.r.o.

 35. 36.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/13 a parc. č. 12876/16, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Janoškovej ulici

 36. 37.Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a.s,, so sídlom v Bratislave

 37. 38.Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na pozemku parc. č. 4479, k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 38. 39.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

  Materiály
 39. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku HB Blok Astrová 1,3, vlastníkovi nebytového priestoru - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 40. 41.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6, Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, vlastníkom bytov

  Materiály
 41. 42.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 , ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Haburskej 3

  Materiály
 42. 42a.Návrh na voľbu neposlankyne Ing. arch. Evy Balašovej, za členku komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 43. 43.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 44. 44.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 45. 45.Rôzne

 46. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.

 47. .Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (17. 02. 2021) popoludní

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

 4. d.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 5. e.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  Materiály
 6. f.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01.01.2020 do 31.12.2020

  Materiály
 7. g.Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2021

 8. h.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2020

  Materiály
 9. i.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

 10. j.Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy predložená Generálnym investorom Bratislavy

 11. k.Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy predložená spoločnosťou METRO a. s.

 12. l.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac október, november a december 2020