BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Vetrák Milan

Návrh na udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a.s,, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

1. Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10, Bratislava, IČO 51733064, vykoná asanáciu na vlastné náklady, vo vlastnej réžii, za splnenia podmienok stanovených Mestským ústavom ochrany pamiatok, Krajským pamiatkovým úradom a po vydaní právoplatného rozhodnutia o povolení odstránenia stavby.
2. Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Legionárska 10, Bratislava, IČO 51733064, uhradí hlavnému mestu SR Bratislavy všeobecnú hodnotu stavby "objekt zázemia" stanovenú znaleckým posudkom č. 48/2020 v sume 55 500,00 Eur, a to v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení odstránenia stavby „objekt zázemia“, najneskôr však v deň predchádzajúci dňu začatia stavebných prác spojených s asanáciou stavby „objektu zázemia“. V prípade, že všeobecná hodnota stavby "objekt zázemia" nebude spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., v uvedenom termíne uhradená, toto uznesenie stratí platnosť.