BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16948/2, Mestskému parkovaciemu systému, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, registra „C“ KN parc. č. 16948/2 – ostatná plocha vo výmere 7 000 m², za účelom užívania pozemku ako príjazdovej cesty, na odstavenie áut odtiahnutých z miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného mesta SR Bratislavy a umiestnenia a užívania bunkoviska ako administratívno-sociálneho zázemia pre zamestnancov odťahovej služby a mestskej polície, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, v Bratislave, IČO 35738880, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 19,00 Eur/m²/rok za pozemok pod bunkoviskom, čo pri výmere 150 m² predstavuje sumu ročne  2 850,00 Eur,

2. 7,00 Eur/m²/rok za pozemok užívaný ako príjazdová cesta, čo pri výmere 495 m² predstavuje sumu ročne 3 465,00 Eur,

3. 4,75 Eur/m²/rok za pozemok na odstavenie áut odtiahnutých z miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného mesta SR Bratislavy, čo pri výmere 6 355 m² predstavuje ročne sumu 30 186,25 Eur.
Ročné nájomné spolu predstavuje sumu 36 501,25 Eur,

s podmienkami:

1. Prenajímateľ bude uhrádzať všetky náklady na správu, prevádzku a stráženie predmetu nájmu (v areáli na Technickej ulici). Prenajímateľ bude následne pravidelne jedenkrát mesačne refakturovať nájomcovi len náklady za skutočnú spotrebu elektrickej energie a vody odmeranú podružnými meračmi elektrickej energie (na odber elektrickej energie), vody (vodné, stočné), ktoré namontuje nájomca na náklady prenajímateľa, a nájomca sa zároveň zaväzuje tieto náklady uhrádzať.
2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16498/2 v k. ú. Trnávka je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý Mestský parkovací systém, spol. s r.o., plánuje užívať ako príjazdovú cestu, na  odstavenie áut odtiahnutých z miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného mesta SR Bratislavy a umiestnenia a užívania bunkoviska ako administratívno-sociálneho zázemia pre zamestnancov odťahovej služby a Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.