BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Aufrichtová Zuzana

Návrh na zlúčenie spoločnosti Infra Services, a. s., so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

V písmene B, za bod 2. sa doplní text:
„za podmienky že bude vykonaný forenzný audit spoločnosti Infra Services, a.s., zameraný na vedenie účtovníctva, ktorý preverí, že voči spoločnosti Infra Services,  a.s., nie sú vedené pohľadávky nevedené v účtovníctve a zároveň spoločnosť nemá zamlčané záväzky a pri zistení nezrovnalostí alebo iných významných rizík pre nástupnícku spoločnosť bude materiál opätovne predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy."