BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10374/1 a parc. č. 10374/5, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 10374/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 794 m², LV č. 1656, a pozemku parc. č. 10374/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 989 m², LV č. 1656, spolu vo výmere 1 783 m², Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska so sídlom na Legionárskej 4 v Bratislave, IČO 42267145, za účelom vytvorenia centrálnej pešej promenády, opravy a obnovy dlažby a obrubníkov na bezbariérové, osadenia nového dopravného značenia, realizácie nového vyznačenia 12 verejne prístupných parkovacích miest a 19 parkovacích miest vyhradených pre cirkevný zbor, obnovy zelene, doplnenia mobiliáru s dôrazom na prepojenie Kmeťovho námestia s predpolím kostola promenádou a užívanie predmetu nájmu, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné:

1. 8,00 Eur/m²/rok za pozemky prenajaté ako prístup, čo pri výmere 1 212 m², predstavuje nájomné 9 696,00 Eur/rok,

2. 0,50 Eur/m²/rok za pozemky prenajaté za účelom obnovy zelene, čo pri výmere 182 m² predstavuje nájomné 91,00 Eur/rok,

3. 5,50 Eur/m²/rok za pozemky prenajaté za účelom zriadenia 12 verejnosti prístupných parkovacích miest, čo pri výmere 151 m² predstavuje nájomné 830,50 Eur/rok,

4. 120,45 Eur/m²/rok za pozemky prenajaté za účelom zriadenia 19 vyhradených parkovacích miest, čo pri výmere 238 m² predstavuje nájomné 28 667,10 Eur/rok, čo spolu predstavuje ročne sumu 39 284,60 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 10374/1 a pozemku parc. č. 10374/5, spolu vo výmere 1 783 m², Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu, že cirkevný zbor, ako vlastník susedných nehnuteľností, a to evanjelického kostola na Legionárskej ulici, zborového domu a pozemkov, má v úmysle majetkovoprávne usporiadať plochy v bezprostrednom okolí kostola v súvislosti s ich plánovanou  obnovou, debarierizáciou, zabezpečením bezpečného pohybu ľudí, ako aj poskytnutím nárazových kapacít na parkovanie návštevníkov kostola a zborového domu, s dôrazom na prepojenie Kmeťovho námestia s predpolím kostola promenádou, čím bude posilnená funkcia verejného priestranstva v okolí kostola.