BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15420/13, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 15420/13 – ostatná plocha vo výmere  24 m², za účelom realizácie stavebného objektu „Verejné osvetlenie – vetva C2“ v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ Slovenskej republike – zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6 v Bratislave, IČO 30416094, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka, so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50110276, a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50245350, na dobu neurčitú, za nájomné 6,849 Eur/m²/rok, čo pri výmere 24 m² predstavuje ročne sumu 164,376 Eur – podľa znaleckého posudku č. 4/2020 doloženého žiadateľom,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15420/13 v k. ú. Nivy je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky – zastúpenej spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačnou zložkou, a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., bude realizovať stavebný objekt „Verejné osvetlenie – vetva C2“ v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, pričom pre vydanie stavebného povolenia, resp. rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.