BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku HB Blok Astrová 1, 3, vlastníkovi nebytového priestoru

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k nebytovým priestorom v HB Bloku Astrová 1, 3, do vlastníctva vlastníka nebytových priestorov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.