BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „citylight“, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO 44540957, ktorej predmetom bude:
- znížiť počet reklamných plôch typu „billboard“, „bigboard“, „megaboard“ a informačných tabúľ typu „IRP“ na pozemkoch vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy, čo predstavuje približne 650 reklamných a informačných plôch,
- uzatvoriť 4-ročnú nájomnú zmluvu pre reklamné stavby typu „citylight“ a „megaboard“ na 96 reklamných stavieb,
- vysporiadať a urovnať finančné záväzky v hodnote 1 000 000,00 Eur. Nová pohľadávka hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu nahradí pôvodnú spornú pohľadávku hlavného mesta SR Bratislavy za užívanie všetkých pozemkov hlavného mesta SR Bratislavy na umiestnenie reklamných stavieb, ktoré vlastní alebo v minulosti vlastnila spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.,
- urovnať existujúce súdne spory vo vzťahu k pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pričom zo strany hlavného mesta SR Bratislavy sú to spory o vypratanie nehnuteľností a zo strany spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., je to súdny spor o zaplatenie istiny v sume 2 246 283,89 Eur z titulu náhrady škody,

2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov definovaných v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia, spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO 44540957, nájom za 1 reklamnú plochu na reklamnej stavbe typu citylight je 250,00 Eur/rok, nájom za 1 reklamnú plochu na reklamnej stavbe typu megaboard je 2 000,00 Eur/rok, nájom za 1 reklamnú plochu na reklamnej stavbe typu 6x3 je 500,00 Eur/rok, pričom reklamná stavba môže mať viac plôch,

s podmienkami:
 
1. Dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov bude účastníkmi dohody podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najskôr deň nasledujúci po dni nadobudnutia platnosti a účinnosti dohody o urovnaní vzťahov, najneskôr však do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
3. V prípade, že dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov alebo nájomná zmluva nebude spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., ako účastníkom dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a ako nájomcom podpísaná v lehote stanovenej v podmienkach pod bodmi 1 a 2, toto uznesenie stratí platnosť.