BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 – Tabuľkový prehľad pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je súčasťou tohto uznesenia.