Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 23.03.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 01. 2023 a 28. 02. 2023

  Materiály
 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 6. 6.Návrh dodatku č. 1 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 8. 8.Návrh na menovanie riaditeľky príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 478 na Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre novovznikajúcu mestskú príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb so sídlom v Bratislave.

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 597/2 a 2240/51, Námestie 6. apríla, Štefanovi Šubínovi

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/3, Máriovi Zigmundovi

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00 v znení jej dodatku, uzatvorenej s Národnou bankou Slovenska, so sídlom v Bratislave, realizácia stavby „Úprava vonkajších komunikácií a priestorov 2. etapa“

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21550/1, Tatra banke, a.s., na predĺženie parkovacieho miesta pred budovou Tatracentra na Hodžovom námestí

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117, Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Nové Mesto a Petržalka pod kontajnerovými stojiskami

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6082 a parc. č. 2958/9, Martinovi Pilišovi

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu nebytových priestorov a časti pozemku na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1344/2022 zo dňa 23. 06. 2022, ktorým bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov, so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1396/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

  Materiály
 21. 21.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2022 (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 1. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)

  Materiály
 22. 22.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 2. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)

 23. 23.Návrh na vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do medzinárodnej organizácie EFUS (Európske fórum pre mestskú bezpečnosť) (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 3. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)

 24. 24.Personálne zmeny v správnej rade Nadácie mesta Bratislavy

  Materiály
 25. 25.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 26. 26.Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska – predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002

 27. 27.Správa o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 28. 28.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2022 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2023

 29. 29.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 30. 30.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

 31. 31.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Urbanistická štúdia Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

 32. 32.Informácia o uskutočnení mimosúdneho rokovania vo veci súdneho sporu s Equis Invest, s. r. o. o zaplatenie sumy 10.983.917,- EUR s príslušenstvom a návrh konečnej dohody

 33. 33.Návrh na schválenie mimosúdnej dohody o urovnaní týkajúcej sa bytu č. 2 na Vajanského nábreží 11 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 34.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19571/8, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Partizánska lúka, vo výmere 80 m2 za účelom prevádzky trampolíny, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 35. 35.Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19722/3, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Železná studnička, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa

 36. 36.Úprava uznesenia č. 76/2019 Zonácia Mestských lesov v Bratislave

 37. 37.Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislava

  Materiály
 38. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Adámiho ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu

  Materiály
 39. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23026/20 a nasl., Révová ulica, Ing. Borisovi Deglovičovi, MPH a Ing. Soni Deglovičovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  Materiály
 40. 40.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9734/1, Tekovská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 41. 41.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, Detské ihrisko Bachova, parc. č. 1234/178, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 42. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 43. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 44. 44.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 34, Sputniková 15, 17, Karloveská 33, Púpavová 3, Donnerova 17, 19, Markova 15, Rovniankova 22, Vranovská 65, 67, Znievska 11, vlastníkom bytov

  Materiály
 45. 45.Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 46. 46.Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

 47. 47.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 48. 48.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 49. 49.Rôzne

 50. .16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Sputniková 15, Kríková 4/A, Silvánska 11, Hany Meličkovej 3, Nobelovo námestie 9, Rovniankova 22, vlastníkom bytov

 4. d.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

 5. e.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022