Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117, Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 48 m², zapísaného na LV č. 1, Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku, so sídlom Židovská 1 v Bratislave, IČO 30794544, s cieľom organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť, na dobu neurčitú, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné 7,65 eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 367,20 eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5117 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 48 m², Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku, so sídlom Židovská 1 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie z dôvodu, že žiadateľ ako príspevková organizácia zriadená hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou chce na predmetnom pozemku realizovať bezplatné spoločensko-kultúrne podujatia prístupné pre širokú verejnosť, obyvateľov ako aj návštevníkov Bratislavy.