Bod č. 18

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1344/2022 zo dňa 23. 06. 2022, ktorým bola schválená zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 740/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bol ako prípad hodný osobitného zreteľa schválený nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov, so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.