Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 478 na Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre novovznikajúcu príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb so sídlom v Bratislave.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v celkovej výmere 306,01 m² na 5. nadzemnom podlaží stavby súpis. č. 478 na Laurinskej 20 v Bratislave, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 103/3 v k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 1656, pre príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s názvom Bratislavské centrum služieb so sídlom na Primaciálnom nám. 1 v Bratislave, ktorej zriadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XXX/2023 zo dňa 23. 03. 2023, s cieľom administratívno-sociálneho zázemia pre zamestnancov príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s názvom Bratislavské centrum služieb so sídlom na Primaciálnom nám. 1 v Bratislave, pri plnení úloh vyplývajúcich jej zo zriaďovateľskej listiny, na dobu neurčitú, za nájomné 2,50 eur/m²/mesiac, čo pri výmere 306,01 m² predstavuje sumu 9 180,30 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov v celkovej výmere 306,01 m² na 5. nadzemnom podlaží stavby súpis. č. 478 na Laurinskej 20, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 103/3 v k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 1656, pre príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb so sídlom na Primaciálnom nám. 1 v Bratislave, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Bratislavské centrum služieb je novovznikajúcou príspevkovou organizáciou, ktorá potrebuje predmetné priestory na vykonávanie svojej činnosti, a to poskytovanie zdieľaných služieb subjektom v zakladateľskej a v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Príspevková organizácia Bratislavské centrum služieb sa zriaďuje s cieľom poskytovania zdieľaných služieb, čím sa  odbremenenia subjekty v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od výkonu činností, ktoré sú povinné tieto subjekty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov všetky prierezovo vykonávať, pričom ich výkon predstavuje značnú stratu času a finančných prostriedkov. Kumulovaním poskytovania zdieľaných služieb v novovznikajúcej organizácii sa vytvorí dostatočný časový priestor pre subjekty v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na to, aby sa mohli zamerať na činnosti, na ktoré boli zriadené alebo založené.