Bod č. 19

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1396/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.