Návrh uznesenia

Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska – predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o príprave projektového zámeru s cieľom predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/021 od 17. 03. 2023 do 17. 04. ​2023. 

B. schvaľuje

žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska do  výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002 a zabezpečenie spolufinancovania projektu zo zdrojov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v sume 684 000,00 eur, predstavujúcu 30 % z celkových nákladov projektu.