Bod č. 35

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19722/3, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Železná studnička, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.