Bod č. 34

Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19571/8, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Partizánska lúka, vo výmere 80 m2 za účelom prevádzky trampolíny, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.