Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 26.03.2014

 • 26. marca 2014
 • Zrkadlová sieň
 • Pokračovanie zasadnutia z 06.03.2014
 1. 1.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - uzn. č. 1449/2014

 2. 2.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za obdobie 2012 - 2013 - uzn. č. 1450/2014

 3. 3.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb Dunajský vedomostný klaster - uzn. č. 1451/2014

 4. 4.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013 - uzn. č. 1452/2014

 5. 5.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie roku 2012 - uzn. č. 1453/2014

 6. 6.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2013 - uzn. č. 1454/2014

 7. 7.Informácia o plnení Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 - uzn. č. 1455/2014

 8. 8.Správa o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - uzn. č. 1456/2014

 9. 9.Návrh na vyradenie časti majetku evidovaného na karte majetku budovy Stará tržnica, súpis. č. 101484, nachádzajúcej sa na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, postavenej na pozemku registra "C" parc. č. 96 - zastavané plochy a nádvoria, z titulu rekonštrukcie a zmeny funkčného využitia objektu - uzn. č. 1457/2014

 10. 10.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - uzn. č. 1458/2014

 11. 11.Návrh na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Vinohrady, zverených do správy príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave - uzn. č. 1459/2014

 12. 12.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Budyšínskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto - uzn. č. 1460/2014

 13. 13.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Bagarovej ul. č. 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka - uzn. č. 1461/2014

 14. 14.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - uzn. č. 1462/2014

 15. 15.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice, k. ú. Staré Mesto (Laguna) - uzn. č. 1463/2014

 16. 16.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor) - uzn. č. 1464/2014

 17. 17.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na 1. poschodí, prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Korida) - uzn. č. 1465/2014

 18. 18.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Hany Meličkovej 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - uzn. č. 1466/2014

 19. 19.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uzn. č. 1467/2014

 20. 20.Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie, časti pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uzn. č. 1468/2014

 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10569/2, Ružová dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 23. 23.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uzn. č. 1469/2014

 25. 25.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uzn. č. 1470/2014

 26. 26.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, parc. č. 2937/10, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uzn. č. 1471/2014

 27. 27.Informácia o činnosti pracovnej skupiny k ZaD 03 - uzn. č. 1472/2014

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 30. 30.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestských hradieb s pozemkami pozdĺž Staromestskej ulice do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy - uzn. č. 1473/2014

 31. 31.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21995 - Škultétyho ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - uzn. č. 1474/2014

 32. 32.Návrh na zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200 a na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej - uzn. č. 1475/2014

 33. 33.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1, vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, parc. č. 3379/2 a parc. č. 3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manželky Ireny Horváthovej, parc. č. 3379/3 a parc. č. 3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4, v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka a manželky Oľgy Páleníkovej- uzn. č. 1476/2014

 34. 34.Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave - stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka - uzn. č. 1477/2014

 35. 35.Návrh na neprijatie ponuky NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA na predaj pozemku registra "E" v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12694, do vlastníctva hlavného mesta - uzn. č. 1478/2014

 36. 36.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2 a parc. č. 6029/3, Kornélii Baloghovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - uzn. č. 1479/2014

 37. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/6, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne usporiadanie pozemku - uzn. č. 1480/2014

 38. 38.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1173, spoločnosti AGENTÚRA VPO s.r.o., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1481/2014

 39. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4471/2, parc. č. 4471/4 a parc. č. 4471/6, Ing. Pavlovi Lamperovi - Lakros, so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 40. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, spoločnostiam MERCATOR DMS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - uzn. č. 1482/2014

 41. 41.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 42. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/3, a k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2525/2, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava - mesto, so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 43. 43.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2823/17, 2823/39, 2823/46, 2823/47, Ing. arch. Michalovi Slávikovi - uzn. č. 1483/2014

 44. 44.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21760/8, 21760/9, spoločnosti CRESLING, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1484/2014

 45. 45.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4, Páričkova 25, Rajecká 38, Račianska 13, Ladislava Dérera 2, Závadská 14, Ľudovíta Fullu 13, 15, Ušiakova 4, Landauova 38, Studenohorská 17, Iľjušinova 6, Jungmannova 12, Lachova 21, 23, Mlynarovičova 7, Topoľčianska 33 vlastníkom bytov - uzn. č. 1485/2014

 46. 46.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1486/2014

 47. 47.Interpelácie

 48. 48.Rôzne