Bod č. 34

Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave - stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka - uzn. č. 1477/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.