Bod č. 9

Návrh na vyradenie časti majetku evidovaného na karte majetku budovy Stará tržnica, súpis. č. 101484, nachádzajúcej sa na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, postavenej na pozemku registra "C" parc. č. 96 - zastavané plochy a nádvoria, z titulu rekonštrukcie a zmeny funkčného využitia objektu - uzn. č. 1457/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.