Bod č. 4

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013 - uzn. č. 1452/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.