Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.03.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Informácia o záveroch kontroly NKÚ v roku 2019 a návrh opatrení

 3. 3.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb

 4. 4.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné mesta SR Bratislavu

 5. 5.Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach

 6. 6.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku za účelom zabezpečenia služby stravovania

  Materiály
 7. 7.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Návrh na kúpu nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Ružinov, stavby so súpis.č. 2109 a pozemkov na Mierovej ulici, od Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 17023/158 a parc.č. 17023/163, Luhačovická ulica, Kamilovi Kubovichovi

 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 17023/221 a parc.č. 17023/263, Luhačovická ulica, ng. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 3233/10, Parková ulica, manželom JUDr. Adriane Kolárikovej a Martinovi Kolárikovi

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1860/17, ulica Na hriadkach, Monike Pernicovej

  Materiály
 15. 15.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú.Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.č. 9116/14 a parc.č. 9116/16, spoločnosti Twin City VIII s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.č. 13665/2 a parc.č. 13669/101, spoločnosti Selfstorage, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.č. 15628 , spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc.č. 3141/1 a časti pozemku parc.č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. -organizačná zložka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.č. 5003, pre mestskú časť Bratislava - Petržalka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 22242/1, Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi Zámockému, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 24. 24.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20.06.2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13.12.2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave a Návrh na napočítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2019

 26. 26.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k .ú. Karlova Ves, parc.č. 2741

 27. 27.Dohoda medzi hlavným mestom SR Bratislava a LESY Slovenskej republiky, š. p. o výraznom posilnení rekreácie a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov v lesnom celku Bratislava

  Materiály
 28. 28.Prezentácia zámeru revitalizácie športovo-oddychového areálu Slalomka

  Materiály
 29. 29.Zmena rokovacieho poriadku

 30. 30.Rôzne