Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 3233/10, Parková ulica, manželom JUDr. Adriane Kolárikovej a Martinovi Kolárikovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.