Bod č. 25

Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.