Bod č. 12

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.