Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.06.2021

 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa za rok 2020

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 3. 3.Informácia o odpísaných pohľadávkach za rok 2020

 4. 4.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a.s. a zo Zmluva o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky , pre hlavné mesto SR Bratislavu

 5. 5.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 6. 6.Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života

 7. 7.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 8. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a správe o hospodárení za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 9. 9.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

  Materiály
 10. 10.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačnej schémy na pochôdzne terasy pre rok 2021

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie Dohody o spolupráci partnerov projektu „ MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko – rakúskom prihraničnom území“ a schválenie spolufinancovania projektu

  Materiály
 12. 12.Riešenie finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť v súvislosti s dopadom pandémie Covid 19 a zapracovanie zmien tarify IDS BK a DPB

  Materiály
 13. 13.Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí nie sú poslancami

 14. 14.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom dvoch nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9,v Bratislave na obchodné účely, alebo poskytovanie služieb

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie Dodatku č.1/..../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01.07.- 30.09.2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 17. 17.Metodika zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 18. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, Doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi CSc. a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica

 19. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Ňaňovej

 20. 20.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, ulica Zlaté schody, Bc. Karolovi Gálikovi

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21789/1, spoločnosti Portum Towers, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora, nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku parc. č. 494, k. ú. Staré Mesto, na Panskej 35, pre Galériu mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC so sídlom v Košiciach

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/42, mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, za účelom vyčistenia, vykosenia a zriadenia výbehu pre psov

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov a súhlasu s podnájmom tretej osobe na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave.

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/92, Ing. Petrovi Dancákovi, zriadenie komunitného kompostoviska

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, Janíkov dvor – vozovňa

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 144,30 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru podzemnej parkovacej garáže, bez súpisného čísla, na námestí Martina Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemky parc. č. 10211 a parc. č. 10215/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1 a parc. č. 5190, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k .ú. Dúbravka, parc. č. 1336/12, Ing. Dane Vizárovej – DANAIL

 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499, 5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1 pre Jazdecký klub Slávia STU so sídlom v Bratislave

 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5194/1, pre občianske združenie UM a pre občianske združenie Cyklokoalícia so sídlom v Bratislave

  Materiály
 35. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 381/2020 zo dňa 30. 01. 2020, ktorým bol schválený ako prípad osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom v Bratislave

 36. 36.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 a parc. č. 17377/11, Centru voľného času a schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9 mestskej časti Bratislava – Rača

 37. 37.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, Vysokohorská ulica, manželom Šteliarovcom, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  Materiály
 38. 38.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu

 39. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 a parc. č. 2246, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy, Kudlákova ulica, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike

  Materiály
 40. 40.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/157, v prospech spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 41.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/1, v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o.

  Materiály
 42. 42.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom 1/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, vo vlastníctve JUDr. Kristíny Mitrovej Polkovej a JUDr. Kataríny Višňovskej Polkovej

  Materiály
 43. 43.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 1/2 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Devín, pozemkoch parc. č. 1426 a parc. č. 1484, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o. so sídlom v Limbachu

  Materiály
 44. 44.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15, Pútnická ulica, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 45.Návrh na zverenie objektu a priľahlých pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1002, 1001/1 a 1001/2, Materská škola Šalviová 5, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 46. 46.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5503/1, Jelšová ulica, do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  Materiály
 47. 47.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Znievska 26 a Osuského, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 48. 48.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, Irkutská ulica, parc.č. 190/4 a nasl. do správy mestskej časti Bratislava – Rusovce

  Materiály
 49. 49.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Koceľova 6, Vietnamská 42, Bebravská 18, Vŕbová 12, Sološnická 57, Bagarova 30, Repašského 3, Andrusovova 1, Hálova 7, Gercenova 1, Vavilovova 24, Planckova 4, Bradáčova 5, Vilová 19, Vígľašská 21, Bzovícka 28, vlastníkom bytov

  Materiály
 50. 50.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky a to uznesenia č. 230/2007 zo dňa 04. 10. 2007, uznesenia č. 663/2009 zo dňa 05. 03. 2009, uznesenia č. 880/2010 zo dňa 28. 01. 2010, uznesenia č. 1193/2013 zo dňa 26. 06. 2013 - 27. 06. 2013, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 51. 51.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Vŕbová 12, Silvánska 1, 5, 27, Ľuba Zúbka 13, Víglašská 21, vlastníkom bytov

 52. 52.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave

 53. 53.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/29 a v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku parc. č. 16948/26 a nájmu časti pozemku parc. č. 16948/2 na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 54. 54.Návrh na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej 5, súpis. č. 135, a nebytového priestoru na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej 6, so súpis. č. 440, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 55. 55.Rôzne