Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 24.04.2014

 • 24. apríla 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie) Dňa 23. 4. 2014 od 16.30 h sa koná pokračovanie mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 3. 2014. V prípade ak by pokračovalo aj dňa 24. 4. 2014, začne sa rokovanie riadne zvolané na 24. 4. 2014 hneď
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2014 a predĺženie termínov plnenia uznesenia č. 1286/2013 časť B body 1 a 2 zo dňa 24. 10. 2013 a uznesenia č. 1407/2014 časť B zo dňa 30. 1. 2014 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2014

 2. 2.Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 5. 4a.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 na opravu pozemných komunikácií

 6. 5.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

  Materiály
 7. 6.Správa o vývoji cestovného ruchu za rok 2013

  Materiály
 8. 7.Zásady poskytovania finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov v hlavnom meste SR Bratislave

  Materiály
 9. 8.Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava

  Materiály
 10. 9.Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine: 1. Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka Karlovská 3, Bratislava , 2. Základnej umeleckej školy Daliborovo nám. č.2, Bratislava, 3. Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2, Bratislava, 4. Základnej umeleckej školy Vrbenského 1, Bratislava, 5. Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Panenská 11, Bratislava, 6. Základnej umeleckej školy Hálkova 56, Bratislava, 7. Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského Laurinská 20, Bratislava

  Materiály
 11. 10.Návrh dodatkov zriaďovacích listín zariadení pre seniorov zriadených hlavným mestom SR Bratislavy – Domov seniorov Archa, Domov jesene života, Domov seniorov Lamač, Gerium

 12. 11.Informácia o plnení Koncepcie riešenia problematiky pre ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2013

 13. 12.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 29. apríla 2014

  Materiály
 14. 13.Návrh na urovnanie sporných nárokov hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. č. 18, Grösslingovej ul. č. 23 v Bratislave (tzv. ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy Základnej školy na Jesenského ul. 6 v Bratislave

  Materiály
 15. 14.Petícia za záchranu športovísk v lokalite Pasienky (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 16. 15.Petícia proti odpredaju pozemku v k. ú. Staré Mesto – Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Petícia proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k. ú. Staré Mesto“) (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

 17. 16.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 18. 17.Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc. č. 4358/3 - vodná plocha vo výmere 64 000 m2 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka a predĺženia platnosti nájomnej zmluvy č. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2029, ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, spoločnosti HOOTS s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 19.Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, o 20 rokov a úpravy účelu nájmu pre Domov pre každého, občianske združenie, na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 21. 20.Informácia o parkovaní pred nemocnicami - uzn. č. 1542/2014

 22. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1482/2014 zo dňa 26.03.2014, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku pod stavbou v k. ú. Petržalka spoločnosti Slovenská pošta, a.s. - uzn. č. 1543/2014

 23. 22.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - doplnenie čl. 9 ods. 6 písm. f)

  Materiály
 24. 23.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č...../2014, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013

  Materiály
 25. 24.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

  Materiály
 26. 25.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 27. 26.Správa o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 28. 27.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 29. 28.Informácia o možnosti zverenia veľkej telocvične na Dudvážskej 6 do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1293/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013

 30. 29.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 188, parc. č. 191 a parc. č. 194, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka

 31. 30.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 889/3, do správy mestskej časti Bratislava–Vrakuňa

 32. 31.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – ponukového konania na prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu

  Materiály
 33. 32.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 48, 50, 52, 54, 56, Trenčianska 58, 60, 62, 64, Slovinská 8, Studenohorská 31, Račianska 65, Mlynarovičova 7, Krásnohorská 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 34. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome a hromadných garážach Tichá 4, Martinčekova-garáže, Veternicová-garáže vlastníkom nebytových priestorov a garáží

  Materiály
 35. 34.Interpelácie

 36. 35.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 4. d.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2014

 5. e.Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD 03

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 58, 60, 62, 64, Mraziarenská 23, Jamnického 4, Ľubovnianska 16 vlastníkom bytov

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2014

 8. h.Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 13. 5. 2014