Bod č. 15

Petícia proti odpredaju pozemku v k. ú. Staré Mesto – Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Petícia proti odpredaju pozemku parc. č. 2408/1 v k. ú. Staré Mesto“) (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.