Bod č. 17

Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc. č. 4358/3 - vodná plocha vo výmere 64 000 m2 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka a predĺženia platnosti nájomnej zmluvy č. 42/2010 na dobu do 31. 12. 2029, ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Cable, s. r. o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.