Bod č. 23

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č...../2014, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.