Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.05.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2019

 2. 1a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

 3. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018

 4. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 5. 4.Návrh postupu hlavného mesta SR Bratislavy pri refinancovaní úveru v Československej obchodnej banke, a.s.

 6. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Podunajské Biskupice a Bratislava-Devínska Nová Ves

 7. 6.Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 s víziou do roku 2050 (Metropolitný program Bratislava 2030)

  Materiály
 8. 7.Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 9. 8.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

 12. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 13. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1607/203, Kadnárova ulica, spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 zo dňa 08. 11. 2012 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú 10 rokov, občianskemu združeniu Vagus so sídlom v Bratislave

 15. 16.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 17.Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 Eur/projekt

  Materiály
 17. 18.Návrh na poskytnutie dotácií na športové podujatia konané v Bratislave v roku 2019 – Majstrovstvá sveta v karate WUKF v sume 10 000,00 Eur, Majstrovstvá Európy mládeže v šachu v sume 7 500,00 Eur a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v sume 10 000,00 Eur

  Materiály
 18. 19.Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 20 000,00 Eur

  Materiály
 19. 20.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

  Materiály
 20. 21.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

 21. 22.Informácia o účtovnej závierke za rok 2018 a správe o hospodárení za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 22. 23.Schválenie zástupkyne hlavného mesta SR Bratislavy do Výboru zástupcov akcionárov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 23. 23a.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a návrh na vymenovanie zástupkyne do dozornej rady tejto spoločnosti

 24. 24.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 25. 25.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy pri základných umeleckých školách na ulici Laurinská, Radlinského, Exnárova, Sklenárova, Vrbenského, Karloveská, Batkova, Daliborovo námestie a Istrijská, a pri centrách voľného času na Hliníckej, Pekníkovej a Gessayovej ul. v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislava

 27. 27.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe, súpis. č. 136, na pozemku, parc. č.4, na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 28. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 563/12, Dušanovi Zajíčkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa - Stiahnutý z rokovania predkladateľom

 30. 30.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik

 31. 31.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica

 32. 32.Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Mariána Miškanina, PhD., ako občana-neposlanca v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 33. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 34.Interpelácie (materiál bude prerokovaný ako prvý po obedňajšej prestávke)

 35. 35.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. f.Informačný materiál ku vzniku a priebehu zadlženosti a nútenej správy v mestskej časti Bratislava-Devín k 30. 05. 2019

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2019