BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
podľa § 9 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 18/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s čl. 7 bod 6 písm. d), v spojitosti s čl. 80 ods. 2 písm. y) aktuálne platného Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov koncesnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.