BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k stavbe so súpis. č. 2966 a k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585, vo vlastníctve Alexandra Šalgu – Kýčerského ulica

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3132, a to na pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 189 m², a na stavbu so súpis. č 2966, umiestnenú na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7585 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 189 m², od podielovvých spoluvlastníkov Alexandra Šalgu, Bratislava a Viliama Šalgu, bytom Ontário, Kanada.