BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na podiely k pozemkom v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve Dr. Elisabeth Branik

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1. k spoluvlastníckemu podielu 40/240 prislúchajúcemu k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/170 – ostatné plochy v celkovej výmere 53 m², pozemok, parc. č. 3972/1 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 70 m², pozemok, parc. č. 3972/2 – zastavané plochy a nádvoria, evidovaným na LV č. 1148, k. ú. Vrakuňa, od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik, , Spolková republika Nemecko, za kúpnu cenu 2 301,07 Eur,

2. k spoluvlastníckemu podielu 101/480 prislúchajúcemu k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/171 – ostatné plochy v celkovej výmere 88 m², pozemok, parc. č. 631/172 – ostatné plochy v celkovej výmere 406 m², pozemok, parc. č. 3972/7 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 63 m², parc. č. 3972/8 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 12 m², parc. č. 631/174 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 32 m², parc. č. 631/175 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 38 m², parc. č. 631/176 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 36 m², evidovaným na LV č. 1149, k. ú. Vrakuňa, od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik,Spolková republika Nemecko, za kúpnu cenu 7 952,00 Eur,
 
3. k spoluvlastníckemu podielu 48/288 prislúchajúcemu k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/173 – ostatné plochy v celkovej výmere 268 m², parc. č. 631/177 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7 m², parc. č. 631/178 – ostatné plochy v celkovej výmere 134 m², parc. č. 3972/4  – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 394 m², evidovaným na LV č. 1508, k. ú. Vrakuňa, od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik, Spolková republika Nemecko, za kúpnu cenu 8 885,19  Eur,

4. k spoluvlastníckemu podielu 2/6 prislúchajúcemu k pozemkom registra „C“ KN, a to parc. č. 631/179 – ostatné plochy v celkovej výmere 13 m², pozemok, parc. č. 3972/3  – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 82 m², evidovaným na LV č. 4698, k. ú. Vrakuňa, od spoluvlastníčky Dr. Elisabeth Branik, Spolková republika Nemecko, za kúpnu cenu 2 101,90 Eur,

spolu za kúpnu cenu 21 240,16 Eur.
 
Uplatnením predkupného práva sa hlavné mesto SR Bratislava stane výlučným vlastníkom hore uvedených pozemkov v k. ú. Vrakuňa v celosti 1/1.