BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

text uznesenia v znení:
"na dobu určitú na 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinosti nájomnej zmluvy,"

nahradiť textom:
"na dobu určitú na 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy,"