BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.  1175/2018 časť B zo dňa 22. 6. 2018
1.2 č.      34/2019 časť C bod 2 zo dňa 7. 2. 2019
1.3 č.      38/2019 časť C bod 2 zo dňa 7. 2. 2019
1.4 č.      38/2019 časť C bod 4 zo dňa 7. 2. 2019
1.5 č.      77/2019 časť B zo dňa 7. 3. 2019
1.6 č.      85/2019 časť D zo dňa 7. 3. 2019
1.7 č.      86/2019 časť B bod 1 zo dňa 7. 3. 2019
1.8 č.    110/2019 časť C bod 2 zo dňa 28. 3. 2019
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.    293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996
2.2 č.    661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997
2.3 č.    924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
2.4 č.    971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.5 č.  1743/2014 časť C body 1 a 3 zo dňa 25. 9. 2014
2.6 č.    135/2015 časť A body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.7 č.  1001/2017 časť B bod 2 zo dňa 20. 11. 2017
2.8 č.  1036/2018 časť B zo dňa 21. 2. 2018
2.9 č.  1058/2018 bod 2 zo dňa 21. 2. 2018
2.10 č.      40/2019 časť A bod 1 zo dňa 7. 2. 2019
B. schvaľuje
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
3.1 primátor 1058/2018
bod 2
zo dňa 21. 2. 2018
31. 3. 2018
Nové termíny:
27. 9. 2019
31. 3. 2019
30. 5. 2019
T: 27. 6. 2019
3.2 primátor 40/2019
časť A bod 1
zo dňa 7. 2. 2019
28. 3. 2019
časť uznesenia
splnená 28. 3. 2019
OLO,a.s.,DPB,a.s.
T: 27. 6. 2019
- BVS, a.s.
 
4. Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
    4.1 č. 1212/2018 časť B bod 2 zo dňa 27. 09. 2018