BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto:
- parc. č. 21377/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 175 m²,
- parc. č. 21378/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m²,
- parc. č. 21377/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m²,
- parc. č. 21378/4 – ostatné plochy vo výmere 4 m²,
- parc. č. 21378/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m²,
- parc. č. 21378/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m²,
- parc. č. 21375/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m²,
- parc. č. 21375/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m²,          
spolu vo výmere 1 318 m²,

1. Spojeným štátom americkým za účelom užívania predmetu nájmu ako bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, vrátane oprávnenia na uskutočnenie a užívanie stavieb v rozsahu, v akom sú tieto stavby vybudované ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy, a to najmä kontrola vstupu, kontrola pošty, pevne kotvené oplotenie, pevné a hydraulicky výsuvné stĺpiky, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče, pevné stĺpiky, vysúvateľná bariéra pre autá a úpravy vonkajších spevnených plôch, na dobu určitú na 6 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 481 070,00 Eur ročne, čo predstavuje 1,00 Eur/m²/deň s podmienkou, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Nájomca je oprávnený uplatniť trojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

3. Nájomca platí nájom 1,00 Eur/m²/deň po dobu 6 rokov do dňa účinnosti nájomnej zmluvy. Potom nájomca zaplatí nájomné v sume 0,03 Eur do konca nájomného vzťahu.

4. S podmienkou, že do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy bude podpísaná zmluva o vzťahu k pozemku, na ktorom bude stáť nová budova zastupiteľstva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike. Nesplnenie podmienky vyvolá ukončenie nájomnej zmluvy.

5. Všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.
  
Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici Spojeným štátom americkým, na dobu určitú na 6 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy s trojročnou opciou, na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, je predkladaný na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o nájom pozemkov dotknutých vybudovanou bezpečnostnou zónou pre Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike. Uzatvorením zmluvy o nájme pozemkov bude majetkovoprávne zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny Veľvyslanectva USA na ďalšie obdobie a stanovenie výšky nájomného.