BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8274/9 a parc. č. 8274/12, Kollárovo námestie, spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8274/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m² a parc. č. 8274/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², oba zapísané na LV č. 1656, do výlučného vlastníctva spoločnosti Park One Bratislava, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, Bratislava, IČO 36796298, za kúpnu cenu celkom 3 155,85 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.