BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (doplnenie B.4)

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2019

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B. schvaľuje
4. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
   4.2 č. 173/2015 zo dňa 11. 6. 2015