BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 21885/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m², Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Štúrova 2, v Bratislave, IČO 00166481, za účelom užívania 12 parkovacích miest, z toho 8 miest pre návštevníkov generálnej prokuratúry a 4 miesta ako vyhradené parkovanie pre potrebu nájomcu, k nadstavbe objektu generálnej prokuratúry na Kvetnej ulici, na dobu určitú na 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné:

1. 4,75 Eur/m²/rok za pozemok užívaný ako parkovisko pre návštevníkov v počte 8 parkovacích miest, čo pri výmere 102 m² predstavuje ročne sumu 484,50 Eur,

2. 73,00 Eur/m²/rok za pozemok užívaný ako vyhradené parkovisko pre nájomcu v počte 4 parkovacích miest, čo pri výmere 48 m² predstavuje ročne sumu 3 504,00 Eur,

čo predstavuje spolu ročne sumu 3 988,50 Eur,

s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 21885/1, k. ú. Nivy, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko Generálna prokuratúra Slovenskej republiky parkovacie miesta na uvedenom pozemku vybudovala a užíva v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0735-08-00 zo dňa 06. 10. 2008 v znení dodatku č. 1.