BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35853891, dňa 21. júna 2019:
 
1  Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018
2  Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2018
3  Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2018
4  Výsledky hospodárenia a finančný plán na rok 2019
5  Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2018 a o predpokladanom vývoji na rok 2019
B. schvaľuje
vymenovanie ............................ za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35853891
C. schvaľuje
vymenovanie ............................ za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35853891
poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
aby dozornej rade obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 3585389, predložil návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. podľa časti B tohto uznesenia
T:
poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 3585389, predložil návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. podľa časti C tohto uznesenia
T: