BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísaných na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za kúpnu cenu, ktorá je stanovená v sume 155,00 Eur/m² a celková cena v sume 77 655,00 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci je vlastník priľahlých nehnuteľností, zapísaných na LV č. 3829, na ktorých je postavená stavba „Administratívno-logistické centrum, Slovnaftská ul. – Bratislava“, ktorá sa realizuje na ulici Slovnaftská v Bratislave, k. ú. Nivy, má záujem o scelenie uvedených pozemkov, vybudovanie prístupovej cesty a inžinierskych sietí, pričom predmet prevodu predstavuje prístup k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.