BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 25.03.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2021

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 4. 4.Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby

 5. 5.Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých

 6. 6.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021

 7. 7.Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 9. 8a.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 10. 9.Personálne zmeny v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 11. 9a.Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy

  Materiály
 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave

  Materiály
 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 18. 17.Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001

 19. 18.Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces project

 20. 19.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

 21. 20.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2020

  Materiály
 22. 21.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020

 23. 22.Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 24. 23.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 24.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 26. 25.Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016

 27. 26.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy

 28. 27.Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo

 29. 28.Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 30. 29.Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 31. 30.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského

 32. 31.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

  Materiály
 33. 32.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy Mestských lesov v Bratislave

  Materiály
 34. 33.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 35. 34.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 36. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov

 37. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20C

 38. 37.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 39. 38.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

 40. 38a.Informácia o vzdaní sa členstva Michala Šula a Vladimíra Pčolinského, ako občanov-neposlancov v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 39.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 42. 40.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 43. 41.Rôzne

 44. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: zastupitelstvo@bratislava.sk deň vopred.

 45. .Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (24. 03. 2021) popoludní.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trnavská cesta 62, Gregorovej 4, Súmračná 10, Karloveská 35, Silvánska 3, 15, 17, 21, Jána Stanislava 27, Bzovícka 28, vlastníkom bytov

 5. e.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 6. f.Opatrenia prijaté oddelením vnútornej správy na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Mestského kontrolóra

  Materiály
 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2021

 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2021