Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom štyroch častí pozemku registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5393/1 – ostatná plocha, prvá časť  vo výmere 201 m² – Parkoviská (15 ks), druhá časť vo výmere 75 m² – Chodníky, tretia časť vo výmere 36 m² – Zeleň, štvrtá časť vo výmere 2 m² – Kontajnerové stojisko, celkove vo výmere 314 m², spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou Polyfunkčného komplexu Bosákova ulica, Bratislava, IV. etapa, sekcia C,

na dobu určitú do odovzdania vybudovaných objektov do majetku hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 31. 12. 2023, za nájomné pre parkoviská, chodníky a zeleň 19,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom príde k bezodplatnému odovzdaniu stavebných objektov (Parkoviská, Chodníky, Zeleň) do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 31. 12. 2023, čo predstavuje pri výmere 312 m² ročne sumu 9 360,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná činnosť),

na dobu neurčitú, za nájomné pre kontajnerové stojisko 19,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy,  na predmete nájmu (Kontajnerové stojisko), čo predstavuje pri výmere 2 m² ročne sumu 38,00 Eur, počas celej doby nájmu,

s podmienkami:

1. Nájomné zmluvy budú s nájomcom podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 vo výmere 314 m², bez zmluvného vzťahu za obdobie od 20. 06. 2019 (zahájenie stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané.

Navrhovaný nájom štyroch častí pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie technickej infraštruktúry a verejného osvetlenia bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný komplex Bosákova ulica, Bratislava, IV. etapa, sekcia C v Bratislave“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.