BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Vetrák Milan

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

v časti B návrhu uznesenia sa za slovo "členku" vkkladajú slová "a predsedníčku"