BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj stavby garáže so súpis. č. 8927, zapísanej na LV č. 1, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 275/14, k. ú. Ružinov, Hane Naňovej, , Bratislava, za kúpnu cenu celkove 7 727,04 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúca ako vlastník okolitého areálu má záujem o scelenie územia v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve.