BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
​zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 nasledovne: 

1. zvýšenie bežných príjmov o 52 543,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 400 479,00 Eur,
3. zvýšenie kapitálových príjmov o 637 230,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 607 336,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 318 042,00 Eur.