BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Palkovič Tomáš

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
predložiť na májové rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy rozpis kapitálových výdavkov schválených na cyklotrasy v prvku 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás v sume 1 900 000,00 Eur na jednotlivé akcie.
 
                                                                                       Termín: 27. 05. 2021