BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom šiestich častí pozemku registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV  č.2021, parc. č. 5211/5 – zastavaná plocha a nádvorie, prvá časť vo výmere 164 m² – Chodníky, druhá časť vo výmere 97 m² – Zelené plochy, tretia časť vo výmere 53 m² – Nika pre OLO, štvrtá časť vo výmere 53 m² – Ostrovček, piata časť vo výmere 26 m² – Kontajnerové stojisko, šiesta časť vo výmere 90 m² – Komunikácia, celkom vo výmere 483 m², spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry súvisiacej s výstavbou Polyfunkčného domu VODOTIKA na Bosákovej ulici v Bratislave,

na dobu určitú do odovzdania vybudovaných objektov do majetku hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 31. 12. 2023, za nájomné pre ostrovček, chodníky, komunikáciu a zelené plochy 19,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom v ktorom príde k bezodplatnému odovzdaniu stavebných objektov (Ostrovček, Chodníky, Komunikáciu a Zelené plochy) do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 31. 12. 2023, čo predstavuje pri výmere 404 m² ročne sumu 7 676,00 Eur (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná činnosť),

na dobu neurčitú, za nájomné pre kontajnerové stojisko a Niku na OLO:
19,00 Eur/m²/rok  odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy na predmete nájmu (Kontajnerové stojisko a Niku pre OLO), čo predstavuje pri výmere 79 m² ročne sumu 1 501,00 Eur, počas celej doby nájmu,

s podmienkami:

1. Nájomné zmluvy budú s nájomcom podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné zmluvy v tejto lehote nebudú nájomcom podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca uhradí za užívanie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5 vo výmere 483 m², bez zmluvného vzťahu za obdobie od 17. 06. 2019 (zahájenie stavebnej činnosti) do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané.

Navrhovaný nájom šiestich častí pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie technickej infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom Vodotika“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.